หน้าหลัก           เกี่ยวกับ อบต.ท่าเสน  I   นโยบายและแผนงาน   I   ข่าวสาร/ประกาศ    I    แสดงความคิดเห็น    I    ท่องเที่ยว/สินค้า OTOP   I  ติดต่อเรา
 
คุยกับนายก
   
รับเรื่องร้องเรียน
 
       
     
ผลการดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2556
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

นายประสงค์  หอมนาน

นายก อบต. ท่าเสน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
         หน่วยงาน/บุคลากร
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2556
ประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี2556
 
  งบรายรับ-รายจ่าย ปี2556
  ตุลาคม 2555
  พฤศจิกายน 2555
  ธันวาคม 2555
  มกราคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  มีนาคม 2556
  เมษายน 2556
  พฤษภาคม 2556
  มิถุนายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กันยายน 2556
       
 
       
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
ฝ่ายการเมือง
   
คณะบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาท้องถิ่น
 
   
นโยบายและแผนงาน
             
         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เน้นการปกครองแบบกระจายอำนาจเพื่อกระจายโอกาสให้แก่
ประชาชนและสนับสนุนให้เกิดการปกครองท้องถิ่นที่ดีและสมบูรณ์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
ถือเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรประชาชนในการ
ปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส
 
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา3ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2556
แผนการจัดหาพัสดุปี2556
แบบ ผ.ด.1
แบบ ผ.ด.2
แผนภูมิแสดงขั้นตอนระยะเวลา
การให้บริการประชาชน
ระยะเวลาและขั้นตอนภาษี
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายงานการประชุมสภา
แบบฟอร์มการติดต่อราชการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
การขออนุญาติก่อสร้าง
   
   
   
   
   
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                              ดูทั้งหมด »

• ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน... อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบ ข้อบังคับ
   
อ่านเพิ่มเติม  »
   
กิจกรรม อบต.
 
 ขอเชิญประชุม                                                                                                    ดูทั้งหมด »
   
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชร
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
   
 
in
in
local
ban
• การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน »
 
 ข่าวภายนอกหน่วยงาน 
 
 
  Download โปรแกรม Reader
  เพื่ออ่าน file PDF
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี
โทร:032-586558     โทรสาร:032-586558      อีเมล์ : mail@tasane.go.th
Copyright © 2012 by All Right Reserved