หน้าหลัก           เกี่ยวกับ อบต.ท่าเสน  I   นโยบายและแผนงาน   I   ข่าวสาร/ประกาศ    I    แสดงความคิดเห็น    I    ท่องเที่ยว/สินค้า OTOP   I  ติดต่อเรา
 
คุยกับนายก
   
รับเรื่องร้องเรียน
 
       
     
ผลการดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
   
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
รายงานผลการปฎิบัติงาน
งบประมาณประจำปี2558
งบรายรับ - รายจ่าย
   

ประสงค์  หอมนาน

นายก อบต. ท่าเสน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
                หน่วยงาน
   
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 58
ประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
    ปีงบประมาณ 58
  ตุลาคม 57
  พฤศจิกายน 57
  ธันวาคม 57
  มกราคม 58
  กุมภาพันธ์ 58
  มีนาคม 58
  เมษายน 58
  พฤษภาคม 58
  มิถุนายน 58
  กรกฏาคม 58
  สิงหาคม 58
  กันยายน 58
       
 
       
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
บุคลากร อบต.ท่าเสน
   
ผ่ายบริหาร
ฝ่ายสมาชิกสภา
   
นโยบายและแผนงาน
             
               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เน้นการปกครองแบบกระจายอำนาจเพื่อกระจายโอกาสแก่
ประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการปกครองท้องถิ่นที่ดีและสมบูรณ์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
ถือเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรประชาชนในการ
ปฎิบัติงานอย่างโปร่งใส
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม
แผนยุทธศาสตร์และท้องถิ่น3ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี2558
แผนการจัดหาพัสดุปี2558
• แบบ ผ.ด.1
• แบบ ผ.ด.2
แผนภูมิแสดงขั้นตอนระยะ
เวลาการให้บริการประชาชน
ระยะเวลาและขั้นตอนภาษี
การป้องกันภัย
 ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                              ดูทั้งหมด »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน... อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสน ........อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศแจ้งเตือนภัย..........อ่านเพิ่มเติม»

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2558....โปรดคลิกเพื่อเข้าดูข้อมูล>>

ระเบียบ ข้อบังคับ
   
อ่านเพิ่มเติม  »
   
กิจกรรม อบต.
 
 ขอเชิญประชุม                                                                                                    ดูทั้งหมด »
   
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 
• รายงานการประชุมสภา »
 
 ข่าวภายนอกหน่วยงาน 
 
 
  Download โปรแกรม Reader
  เพื่ออ่าน file PDF
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน   อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี
โทร 032-586558     โทรสาร  032-586558      อีเมล์ : 
Copyright © 2012 byAll Right Reserved